FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineวันจันทร์ที…

FacebookTwitterLineเมื่อเวลา 0…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineวันที่ 8 ส….

FacebookTwitterLineเวลา 15.20 …

FacebookTwitterLineวันที่ 8 ส….

FacebookTwitterLineในวันพุธที่…

ศรีสะเกษ ขนส่งจังหวัดเข้มลดปัญหาค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ตรวจวัดค่าควันดำห้ามใช้รถแล้ว 10 คัน เตือนเจ้าของรถให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์ 2563  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า   ที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 (ถนนศรีสะเกษ – สุรินทร์) ก.ม.ที่ 256 – 257 บริเวณบ้านกำแพง  ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นายไกรสร แจ่มหอม ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ  เปิดเผยว่า  ตนได้มอบหมายให้ผู้ตรวจการร่วมบูรณาการกับเจ้าหน้าที่ ตร.สภ.อุทุมพรพิสัย ในการตั้งจุดตรวจสอบการกระทำความผิดของรถตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก และพ.ร.บ.รถยนต์ พร้อมทั้งตรวจวัดค่าควันดำของรถ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาค่าฝุ่นละออง PM 2.5  ตามนโยบายของกรมการขนส่งทางบกและนโยบายของจังหวัดศรีสะเกษ โดยตั้งจุดตรวจบนถนนตรวจสอบรถทั้งหมด จำนวน 96 คัน

นายไกรสร แจ่มหอม ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า  ในการตรวจสอบรถปรากฏว่า มีผลการดำเนินการ ดังนี้ คือ 1.ตรวจสอบรถตามพ.ร.บ.การขนส่งทางบก จำนวน  23 คัน พบการกระทำความผิด จำนวน  7 คัน เป็นการใช้รถโดยมีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จำนวน 6 คัน  และไม่จัดให้มีสิ่งป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุ จำนวน 1 คัน  จึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ 2 ราย และออกคำสั่งผู้ตรวจการ จำนวน 5 ฉบับ  2.ตรวจสอบรถตาม พ.ร.บ. รถยนต์ จำนวน 73 คัน  พบการกระทำความผิดจำนวน 10 คันเป็นการกระทำความผิด ใช้รถไม่ชำระภาษีประจำปี จำนวน 1 คัน ใช้รถโดยเปลี่ยนแปลงตัวรถให้ผิดไปจากรายการที่ขอจดทะเบียนไว้ จำนวน 8 คัน และใช้รถโดยแสดงแผ่นป้ายไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จำนวน 1 คัน จึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ 5 ราย และออกคำสั่งผู้ตรวจการ จำนวน 5 ฉบับ

ขนส่ง จ.ศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า  จากการที่ได้ตรวจวัดค่าควันดำรถตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก  และ  พรบ.รถยนต์ จำนวน   23 คัน   ปรากฏว่า รถบรรทุก 19 คัน  ค่าควันดำที่วัดได้ ต่ำสุด 6.59 %สูงสุด สูงสุด 52.51% พ่นห้ามใช้จำนวน 1 คัน (52.51%)  รถโดยสาร 4 คัน  ค่าควันดำที่วัดได้ ต่ำสุด 6.58% สูงสุด 19.20% ไม่พบรถที่มีค่าควันดำที่ต้องแจ้งดำเนินการแก้ไข(31%-45%) หรือระงับการใช้งาน(46%ขึ้นไป)  ผลการดำเนินการสะสม (18 มกราคม 2563 – 13 กุมภาพันธ์ 2563) มีดังนี้  ยอดตรวจควันดำ รวมทั้งสิ้น จำนวน 463 คัน แยกเป็น 1. รถบรรทุก จำนวน 419 คัน แจ้งเตือน 22 คัน พ่นห้ามใช้ จำนวน 9 คัน  2. รถโดยสารประจำทาง จำนวน 28 คัน  แจ้งเตือน – คัน พ่นห้ามใช้ – คัน 3. รถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 16 คัน แจ้งเตือน จำนวน 1 คัน พ่นห้ามใช้ จำนวน 1 คัน รวมยอดแจ้งเตือน จำนวน 22 คัน พ่นห้ามใช้ จำนวน 10 คัน  จึงขอฝากเตือนไปถึงประชาชนและผู้ประกอบการใช้รถทุกประเภทให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วย/////////

ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าว จ. ศรีสะเกษ

#www.คู่แผ่นดิน.com/2019#

#หนังสือพิมพ์คู่แผ่นดิน.com/2019#

แอดมิน คู่แผ่นดิน