FacebookTwitterLineวันพฤหัสบดี…

FacebookTwitterLine &nbsp…

FacebookTwitterLineวันที่ 17 ก…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineเมื่อเวลา 2…

FacebookTwitterLine    เวลาประ…

FacebookTwitterLineผู้สื่อข่าว…

FacebookTwitterLineผู้สื่อข่าว…

FacebookTwitterLineเมื่อเวลา 1…

FacebookTwitterLine….. เ…

ศรีสะเกษ อนุบาลวัดพระโตเปิดบ้านเด็กไทย 4.0 ยิ่งใหญ่ มีการเชิญผู้ปกครอง น.ร.มาร่วมปรึกษาหารือในเรื่องการศึกษาด้วย

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 63  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ร.ร.อนุบาลวัดพระโต (2) ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี   ธรรมจารีย์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.อนุบาลวัดพระโต ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Open house : เปิดบ้านเด็กไทย 4.0 @ Anubanwatprato school ซึ่งคณะครู น.ร. ร.ร.อนุบาลวัดพระโต ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรอื่น ๆ ในการพัฒนาการศึกษาอย่างเหมาะสมทั่วถึง และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานการศึกษา การแสดงผลงานนวัตกรรมที่เกิดจาการเรียนรู้ของผู้เรียน  มีกิจกรรมในงานมากมาย เช่น การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ น.ร.และครูที่ได้รับรางวัลดีเด่นต่าง ๆ มากมายทุกกลุ่มวิชาการทั้งวิชาคณิตศาสตร์  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  การมอบประกาศเกียรติคุณบัตรให้กับครู น.ร.ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดแข่งขันทางวิชาการ โดยมี  นายอนุศักดิ์   พันธุ์งาม  ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดพระโต เป็น   ผู้กล่าวรายงานและมีอดีต ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดพระโต พร้อมด้วย คณะครู น.ร.ผู้ปกครอง น.ร.มาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ตระการตา บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมาก

ดร.กัลยาณี   ธรรมจารีย์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.อนุบาลวัดพระโต  กล่าวว่า   เป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษาคือการจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคม ชุมชนให้เป็นสังคม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้ตอบสนองและตรงตามความต้องการของผู้เรียน การศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้น สถานศึกษาจึงแสวงหาการมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน เพื่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อ ร.ร.

ดร.กัลยาณี  กล่าวต่อไปว่า  การจัดงานนี้ยังได้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของ ร.ร.อนุบาลวัดพระโตที่มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยกิจกรรม Active Lerning และยังเป็นเวทีให้ น.ร.ได้แสดงผลงาน นวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ และงานนี้ ได้เชิญผู้ปกครอง น.ร.เข้ามาร่วมงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ ร.ร.จัดขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางให้ ร.ร.และผู้ปกครองมีโอกาสร่วมกันปรึกษาหารือในเรื่องการศึกษาในแต่ละระดับชั้น นอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนเรื่องการศึกษาต่อของลูก น.ร.ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อีกด้วย  ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของ ร.ร.อนุบาลวัดพระโตเป็นอย่างมาก//////////

ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าว จ. ศรีสะเกษ

#www.คู่แผ่นดิน.com/2019#

#หนังสือพิมพ์คู่แผ่นดิน.com/2019#

แอดมิน คู่แผ่นดิน