FacebookTwitterLine23 กุมภาพัน…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLine &nbsp…

FacebookTwitterLineวันพฤหัสบดี…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineวันที่ 20 ก…

FacebookTwitterLineบ่ายวันนี้(…

“การรู้เท่าทัน และการเข้าถึงสื่อมวลชน” ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

:  วันที่  8 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. นายธีระพงษ์  โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คนที่ 36 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  “การรู้เท่าทัน และการเข้าถึงสื่อมวลชน” ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนั้น นับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักสื่อสารมวลชนที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป

    ขณะเดียวกัน “คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของสื่อมวลชน” เป็นสิ่งที่สื่อมวลชนทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปนั้นได้รับรู้และเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติเป็นสื่อมวลชนที่ดีของประเทศชาติในอนาคต

    ส่วน “การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา” ออกไปรับใช้สังคมที่ดี ก็นับว่ามีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งเช่นเดียวกัน

     นั่นคือ 3 หัวข้อวิชาที่ผมได้มีโอกาสไปเล่าประสบการณ์ในการทำงานให้กับนักศึกษาปี 4 จำนวน 45 คน ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จังหวัดนครราชสีมา     จากการประเมินผลเบื้องต้น โดยการสอบถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ รักงานสื่อสารมวลชน และนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ ที่ต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ จริยธรรม ยึดจรรยาบรรณอย่างมุ่งมั่นแท้จริง

       นี่คืออีกผลผลิตหนึ่งที่มีคุณภาพสู่สังคมไทย

#www.คู่แผ่นดิน.com/2019#

#หนังสือพิมพ์คู่แผ่นดิน.com/2019#

แอดมิน คู่แผ่นดิน