FacebookTwitterLine23 กุมภาพัน…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLine &nbsp…

FacebookTwitterLineวันพฤหัสบดี…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineวันที่ 20 ก…

FacebookTwitterLineบ่ายวันนี้(…

ศรีสะเกษ ประธานกรรมการสงเคราะห์ช่วยเด็กก้าวพลาดให้เป็นคนดีคืนสู่สังคม

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ สำนักงานสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  นายพิทักษ์ พันธมาศ   ผู้อำนวยการสถานพินิจจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า  ดร .กัลยาณี  ธรรมจารีย์   ประธานกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1/ 2563  โดยมีคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่จากสถานพินิจฯเข้าร่วมประชุมโดยใช้เวลาในการประชุมร่วมกันกว่า  3 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางในการลดการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีจนสามารถกลับไปอยู่กับครอบครัวและสังคมอย่างเป็นปกติสุข

นายพิทักษ์ พันธมาศ   ผู้อำนวยการสถานพินิจจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า  กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถานพินิจในการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของเด็กเยาวชนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยมีมาตรการดำเนินการด้านการป้องกัน  แก้ไข  บำบัด ฟื้นฟู พัฒนาและสงเคราะห์   ติดตามประเมินผล  ประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายกับชุมชน เพื่อให้ สนับสนุนกระบวนการยุติธรรมและลดการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีจนสามารถกลับไปอยู่กับครอบครัวและสังคมอย่างเป็นปกติสุข    แต่ภารกิจในการให้ความช่วยเหลือมีจำนวนมาก  เพราะเด็กกระทำผิดมีมากขึ้นทุกวัน  การให้กำลังใจเด็กตั้งแต่การให้โอวาทและหาของกินของใช้ไปให้ในวันสำคัญๆเช่น วันปีใหม่  วันเด็ก   วันครอบครัว   วันแม่  วันพ่อ  การจัดสวัสดิการด้านการศึกษา สภาพแวดล้อม และเฝ้าระวังเด็กที่ปล่อยตัวไปไม่ให้หวนกลับไปกระทำความผิดอีก 

ดร .กัลยาณี  ธรรมจารีย์   ประธานกรรมการสงเคราะห์ฯ กล่าวว่า กรรมการต้องลงพื้นที่ไปติดตามดูแลสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว  หาทางช่วยเหลือให้เขาสามารถประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้  จะต้องใช้เงินส่วนตัวและจากกองทุนที่กรรมการสงเคราะห์ได้ช่วยกันเสียสละเป็นเงินกองกลางและจัดหารายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งครั้งนี้ได้ระดมสมองหาวิธีสร้างความเข้าใจให้ผู้ที่จะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนช่วยเหลือเด็กได้เข้าใจให้มากที่สุด  เพราะเด็กเยาวชนอายุยังไม่ถึง 18 ปี  ยังไม่เป็นนักโทษที่เข้าเรือนจำ  เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ทุกคนต้องช่วยกันปั้นให้เด็กเปลี่ยนเป็นคนดีให้ได้ โดยไม่หวนกลับไปทำผิดอีก  ต้องให้กำลังใจ ให้เด็กกลับไปเรียน ให้อุปกรณ์ไปประกอบอาชีพ เลี้ยงตัวเองให้ได้เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติสืบต่อไป////////

ศิริเกษ   หมายสุข / ศรีสะเกษ

#www.คู่แผ่นดิน.com/2019#

#หนังสือพิมพ์คู่แผ่นดิน.com/2019#

แอดมิน คู่แผ่นดิน