FacebookTwitterLine23 กุมภาพัน…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLine &nbsp…

FacebookTwitterLineวันพฤหัสบดี…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineวันที่ 20 ก…

FacebookTwitterLineบ่ายวันนี้(…

การประชุมคณะกรมการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กันยายน 2562

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย สิธิชัย จินดาหลวง, นายวันชัย จันทร์พร, รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กันยายน 2562

     โดยก่อนเริ่มการประชุมมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับ

1. การมอบป้าย “ส้วมสะอาดได้มาตรฐาน HAS” ของกรมอนามัย

2. มอบโล่ รางวัลเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุดีเด่น “เพชรพัสดุ” ประจำปี 2562

3. มอบโล่รางวัลการประกวดศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ครบวงจรในโรงเรียนประจำปี 2562

4. มอบเกียรติบัตรประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรและอำเภอคุณธรรมต้นแบบประจำปี 2562

5. มอบประกาศเกียรติคุณและเงินตอบแทนสนับสนุนอำเภอที่มีผลการขับเคลื่อนเป้าหมายสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติในระดับพื้นที่

    จากนั้นเป็นวาระเรื่องเพื่อทราบและเร่งรัดการดำเนินการ ประกอบด้วย รายชื่อผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่และเกษียณอายุราชการ การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 การขับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก การดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย รายงานผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125ปี 125 หลังบ้านอุ่นรัก การรับบริจาคโลหิต การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

#www.คู่แผ่นดิน.com/2019#

#หนังสือพิมพ์คู่แผ่นดิน.com/2019#

แอดมิน คู่แผ่นดิน